Advokáti

JUDr. Marek Dvořák

 • Marek Dvořák je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně z roku 2008. Na stejné fakultě v roce 2012 absolvoval i rigorózní řízení v odvětví finančního práva s prací na téma mezinárodního zdanění příjmů.

 • Od roku 2008 pracoval v příbramské a pražské advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol. Nejprve jako advokátní koncipient pod vedením školitele JUDr. Antonína Janáka, následně od roku 2011, po složení advokátních zkoušek, jako samostatný advokát a společník. Během sedmi let získal rozsáhlé zkušenosti ze všech oblastí práva. Podílel se na klasických případech, ale i na velkých kauzách v oblasti obchodního, občanského i trestního práva. Po celou dobu též intenzivně spolupracoval s daňovým poradcem Ing. Václavem Dvořákem, MBA a společností FINVEST Příbram s.r.o. při řešení složitých daňově-právních případů.

 • V roce 2015 se rozhodl založit vlastní advokátní praxi se všeobecnou působností od práva občanského, přes právo rodinné, obchodní až po právo správní a trestní. S ohledem na stále se rozšiřující agendu v roce 2018 spojil síly s JUDr. Irenou Mandíkovou a založili společnou advokátní kancelář MDK Dvořák Mandíková. Mezi jejich klienty patří individuální klienti, orgány místní samosprávy, jakož i velké obchodní korporace. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Vyjma členství v České advokátní komoře je Marek Dvořák členem Jednoty českých právníků a Okresní hospodářské komory Příbram. V roce 2019 se stal, spolu s JUDr. Irenou Mandíkovou, prvním členem Unie rodinných advokátů v obvodu Okresního soudu v Příbrami. Je členem interdisciplinárního týmu Okresního soudu v Příbrami pro oblast opatrovnické agendy.

JUDr. Irena Mandíková

 • Irena Mandíková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze z roku 2008. Na téže fakultě vykonala v roce 2013 rigorózní zkoušku v odvětví pracovního práva s prací na téma odpovědnost v pracovněprávních vztazích.

 • V letech 2008 až 2011 působila v pražské advokátní kanceláři JUDr. Petra Pečeného a následně v advokátní kanceláři JUDr. Artura Ostrého, a to na pozici advokátní koncipientky. Po složení advokátní zkoušky v roce 2011 začala působit jako samostatná advokáta spolupracující s pražskou advokátní kanceláří SCHOLZ & MALÝ.

 • Od počátku roku 2018 působí jako partner ve společné advokátní kanceláři MDK Dvořák Mandíková. V rámci své advokátní praxe se Irena Mandíková intenzivně zabývá oblastí práva nemovitostí, tj. přípravou smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi a zajištění převodů nemovitostí, jakož i problematikou výstavby developerských projektů, zahrnující právní poradenství v rámci celého procesu výstavby, a to už počínaje územním plánováním a změnou územního plánu, zpracování projektové a související dokumentace. Dále zajišťuje veškerou právní agendu obchodních korporací počínaje zakládáním obchodních společností, přípravou valných hromad, až po přeměny obchodních korporací, fúze a akvizice, jakož i poskytuje služby v oblasti sporné agendy. Samozřejmostí jsou komplexní služby občanského a rodinného práva. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Irena Mandíková je členkou České advokátní komory. Spolu s JUDr. Markem Dvořákem je od roku 2019 první členkou Unie rodinných advokátů v obvodu Okresního soudu v Příbrami.

Filosofie

 • Individuální přistup a plné nasazení

  Ke každému z našich klientů přistupujeme osobně a zcela individuálně. Zakládáme si na přátelském, především však profesionálním přístupu. Tvrdíme, že není malých kauz a každému klientovi nabízíme vysoké nasazení. Jsme ke svým klientům fér – nesledujeme svůj prospěch, ale zájem našich klientů. Pokud klient přijde se svým právním problémem, nepotřebuje pouze slyšet, co pokazil, ale chce slyšet, jak půjde věc napravit. Slušný přístup očekáváme od klientů i my. Před soudy a ostatními úřady klienty bráníme, hájíme a prosazujeme jejich zájmy s maximálním nasazením a urputností. Formu způsobu právního poradenství necháváme na našich klientech – nejčastěji prostřednictvím osobních schůzek, emailu, telefonu, telekonference či Skypu.

 • Plná odbornost a vzdělávání

  V naší advokátní kanceláři působí výhradně advokáti, nikoli advokátní koncipienti bez praxe a dostatku zkušeností. Nepřipouštíme, aby o klienty pečovali nezkušení právníci. Máme nadstandardní pojištění odpovědnosti za škodu.

  Kvalitní advokátní služby nelze poskytovat bez neustálého vzdělávání, a to jak individuálního samostudia, tak institucializovaného. Na vzdělávání klademe mimořádný důraz. V oblasti vzdělávání i aktivně působíme jako lektoři a školitelé.

 • Elektronizace agendy a propojení do veřejných evidencí

  Veškerou spisovou agendu vedeme též elektronicky, což výrazně zefektivňuje a zrychluje chod kanceláře. Veškerá podání orgánům veřejné moci řešíme vesměs přes datové schránky, což spoří náklady klientů. Máme přímý přístup do katastru nemovitostí, centrální evidence exekucí, provádíme elektronické konverze dokumentů, úředně ověřujeme podpisy.

 • Přijatelné ceny

  S ohledem na maximální optimalizaci nákladů, nabízíme našim klientům, na poměry advokacie, přijatelné ceny služeb s vynikajícím poměrem cena/výkon.

 • Mezioborová právní spolupráce

  Advokát je pouze jednou částí právního prostoru. Spolupracujeme proto s několika notáři, exekutory a daňovým poradcem. Spolu s těmito partnery jsme pro své klienty schopni připravovat i velmi individuální řešení přímo v jejich sídle bez nutnosti obcházení každého právního povolání zvlášť. Neomezujeme se pouze na území ČR, máme vybudovány kontakty s advokáty na Slovensku, Polsku, Německu, Maďarsku, Švýcarsku či Austrálii.

Služby

Vyjma klasických právních služeb ve všech právních odvětvích zahrnující poradenství a zastoupení před soudy, Policií ČR a ostatními úřady, nabízíme provádění bezpečných advokátních úschov, zejména v případech transferů nemovitostí. Zároveň se zaměřujeme na pořádání právních, zejména firemních, školení. Jsme schopni uspořádat školení na vybrané právní téma „na klíč“.


 • Občanské právo

  • zastupování před soudy
  • právní rozbory a analýzy otázek a problémů v oblasti občanského práva
  • smluvní agenda (koupě, dílo, nájem, pacht, zprostředkování prodeje, individuální smlouvy, …)
  • náhrada škody, vč. vymáhání škody na státu
  • dědictví a pozůstalosti
  • vymáhání pohledávek
  • sousedské spory
  • due diligence (prověřování právních vztahů) a další
 • Rodinné právo

  • MDK advokátní kancelář je první kanceláří v obvodu Okresního soudu v Příbrami, která se stala členem Unie rodinných advokátů
  • zastupování před soudy a orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • výkon cochemské praxe – nového moderního způsob soudního řízení
  • úpravy poměrů k nezletilým, výživné
  • rozvody
  • vypořádání společného jmění manželů
  • pěstounství a další
 • Trestní právo

  • zastupování obviněných v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • právní rozbory a analýzy otázek a problémů v oblasti trestního práva
  • náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené trestným činem
  • alternativní řešení trestních věcí
  • podmíněné propuštění z výkonu trestu
  • podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu - zákaz činnosti a další
 • Obchodní právo

  • zastupování před soudy
  • právní rozbory a analýzy otázek a problémů v oblasti obchodního práva
  • veškeré poradenství obchodních korporací
  • zakládání obchodních korporací, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností
  • likvidace obchodních korporací a výkon činnosti likvidátora
  • smluvní agenda
  • vymáhání pohledávek
  • směnky a další
 • Právo nemovitostí

  • příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi
  • zajištění převodů nemovitostí
  • problematika výstavby developerských projektů v rámci celého procesu výstavby a další
 • Pracovní právo

  • zastupování před soudy
  • zastupování před inspektoráty práce a ostatními orgány veřejné moci
  • sepisy veškerých pracovně-právních listin
  • rozvazování pracovních poměrů a další
 • Správní právo

  • zastupování ve správních řízeních
  • zastoupení v přestupkovém řízení
  • právní poradenství obcím a další
 • GDPR

  • vstupní audit problematiky osobních údajů
  • analýza procesů zpracování, analýza GDPR připravenosti
  • zpracování veškeré dokumentace ochrany osobních údajů
  • implementace změn do individuálního prostředí klienta
  • výkon funkce pověřence další
 • Školící a lektorská činnost

  • individuální školení „na klíč“ ve zvolené právní problematice a další
 • Další služby

  • provádění úschov peněz a listin
  • ověřování pravosti podpisu
  • elektronické koverze dokumentů